เกี่ยวกับเรา

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เป็นสำนักช่างแห่งแรกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศ เมื่อปี พ.ศ.2555

และปัจจุบันมีปริมาณงานในความรับผิดชอบตามหน้าที่และตามนโยบาย จำนวนมากขึ้น

จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสม  สามารถขับเคลื่อนงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

โดยปรับบริบทของการจัดองค์กรการจัดการกระบวนงาน

และสร้างสมรรถนะให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับหน่วยปฏิบัติ  

มีขวัญกำลังใจในการเติบโต ในหน้าที่การงาน

Copyright © 2022. All rights reserved.