16/8/65 นายกวิทยา คุณปลื้ม เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566 และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

16/8/65 นายกวิทยา คุณปลื้มเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
นำไปปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น และเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566
ต่อสภาอบจ.ชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง 2565
มติที่ประชุมอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม366 ล้าน เรียบร้อยแล้ว
และพิจารณารับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ในวาระรับหลักการ วาระ1 เรียบร้อยแล้ว
มีงบแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,893 ล้านกว่าบาท
สำนักช่างขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ และท่านนายกวิทยา คุณปลื้ม ที่เห็นปัญหาของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต้องแก้ไข สำนักช่างจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ต่อไป ส่วนงานประจำวันนี้ยังคงดำเนินการตามแผนงานและสัญญาจ้างกำหนด
Copyright © 2022. All rights reserved.