ตรวจงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำชลบุรี

ออกตรวจงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำชลบุรี ปรับปรุงผิวจราจรถนน ซ่อมบำรุงรักษาผิวจราจร สนับสนุนเครื่องจักรกลกำจัดวัชพืชในคูคลอง เก็บขนอุปกรณ์ที่ใช้งานรัฐพิธี และดูแลรักษสสวนสาธารณะอบจ. ตามสัญญาจ้างและแผนงานกำหนด ตามนโยบายของนายกวิทยา คุณปลื้ม ให้ชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน
#ส่วนวิศวกรรม
#ส่วนพัฒนาโครงสร้าง
#ส่วนช่างสุขาภิบาล
#ส่วนการโยธา
#ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักช่าง

Copyright © 2022. All rights reserved.