การปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ในความรับผิดชอบดำเนินการอย่างต่อเนื่องกันทุกวันเพื่อให้งานเสร็จภายในกำหนด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย ตามนโยบายของนายกวิทยา คุณปลื้ม ให้ชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน ประชาชนพึงพอใจ
#ส่วนวิศวกรรม
#ส่วนพัฒนาโครงสร้าง
#ส่วนช่างสุขาภิบาล
#ส่วนการโยธา
#ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักช่าง
Copyright © 2022. All rights reserved.